Laupäev, 27. september 2014

Mentorprogramm "SÕBER LASTEAED"

Hea meel on teatada, et TEL võrgustiku lasteaedade ja teiste Viljandimaa lasteaedade vahel koostöö arendamiseks ning tervisest huvituva lasteaia TEL võrgustikuga liitumise toetamiseks on ellu kutsutud mentorprogramm "SÕBER LASTEAED" 

Programmis võivad osaleda kõik Viljandi maakonna lasteaiad: tervist edendavad lasteaiad kui MENTOR ja teised lasteaiad kui HUVITUJA.
Registreerumine toimub "mentorite ja huvitujate" andmebaasis. Programmis osalevatest lasteaedadest saavad sõberlasteaiad ning nad sõlmivad koostöökokkuleppe, milles lepitakse kokku tegevuskava.

Programmi "SÕBER LASTEAED" põhimõtted:
  • Mentorluse võtmerollid on nõustav, abistav, järeleaitav ja sidemeid loov.
  • Mentorlus soodustab avatud dialoogi ja suhtlemist, üksteiselt õppimist ja vastastikust tagasisidestust.
  • Mentorlus aitab suurendada õnnestumiste ja vähendada ebaõnnestumiste tõenäosust.
  • Soovitav on hinnata ja analüüsida järgmisisi tervisega seotud valdkondi: laste tervis ja areng, sh erivajadusega lapsed; personali heaolu, tervisekäitumine, tervisealane kompetentsus jm; toitumine; kehaline aktiivsus; vaimne ja emotsionaalne heaolu, psühhosotsiaalne keskkond; füüsiline keskkond; turvalisus ja ohutus; terviseõpetuse ja -kasvatuse eesmärgid, lapse arengu eeldatavad tulemused, teemad, metoodika, materjalid (vt koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja käsiraamatud); hügieen. 


Programmi kohta saab täpsemalt lugeda järgmistest dokumentidest:
JUHEND

MENTORLEPING
TEGEVUSKAVA NÄIDIS 

Kommentaare ei ole: